---
Zoeken in Stadsdeel Zuidoost
Pad tot huidige pagina

Bestemmingsplan De Hoge Dijk

Zuidoost -
20 november 2013

Het bestemmingsplan De Hoge Dijk is door de stadsdeelraad van stadsdeel Zuidoost op 18 juni 2013 (gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) is vastgesteld. Op 14 mei 2013 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost overeenkomstig de Wet geluidhinder hogere waarden vastgesteld. In overeenstemming met artikel 3.8 lid 4 Wro is het raadsbesluit vanwege de gewijzigde vaststelling toegestuurd aan Gedeputeerde Staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven in te stemmen met het bestemmingsplan. Van de Minister van Infrastructuur en Milieu is binnen de gestelde termijn van 6 weken geen reactie ontvangen. Het bestemmingsplan heeft vanaf donderdag 12 september 2013 gedurende zes weken (dus tot en met 23 oktober 2013), voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen beroepsschriften ingediend bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk.

Een digitale versie van het bestemmingsplan De Hoge Dijk is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op deze pagina te downloaden. Hoewel deze versies gelijk zijn, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies en/of dat een versie niet goed leesbaar is. Voor de zekerheid omtrent de regeling dient altijd het op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerde exemplaar te worden geraadpleegd.

Het plangebied wordt ruwweg begrensd door de Tafelbergweg aan de noordzijde, de spoorweg (spoorlijn Amsterdam-Utrecht) aan de oostzijde, de Holendrechterweg en de Hollandse Kade aan de zuidzijde en de Rijksweg A2 aan de westzijde. Het bestemmingsplan heeft als doel om een actueel beheerskader te bieden voor de bestaande situatie, waarbij tevens rekening wordt gehouden met lopende ontwikkelingen, zoals de vestiging van een horecagelegenheid met bijbehorende dienstwoning aan de Abcouderstraatweg 79. Voor de bouw van een dienstwoning aan de Abcouderstraatweg 79 is voor de Abcouderstraatweg en de spoorbaan Amsterdam-Utrecht een hogere waarde conform de Wet geluidhinder vastgesteld.